top of page

ALICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web sitesi üzerinden, katalog ile tanıtımı yapılarak, müzayede ile yada herhangi bir yolla satışa sunulan eserler önceden sergilenmekte / teşhir edilmekte veya talep edildiğinde gösterime sunulmaktadır. Bu nedenle online, müzayede veya herhangi bir yolla eser satın alanların önceden eserleri görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserler “haliyle” satışa sunulur ve eserlerin açıklamalarına haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Alıcı tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eseri evvelden yeterince incelediğini / kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur, restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı itirazda bulunamaz. ARTHILL satılan malın tekellüfü ile mükellef değildir ve bu konuda gelecekte herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz. Alıcı bu durumları peşinen kabul eder ve sonradan kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

Alıcı, bayrak kaldırmak suretiyle veya diğer yollar ile yaptığı müzayede katılımı neticesinde yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur. Müzayedeye katılarak kanunlar ile belirlenen rakam veya daha yüksek bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılır. Müzayede esnasında katılımcı ile birlikte olan veya katılımcının bayrağını kullanan 18 yaşından küçük bireylerin kaldırdığı bayraktan ve satın alımdan, o bayrak için “Müzayede Katılım Formu / Bayrak Formu” kaydı oluşturan özel / tüzel kişi sorumludur. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. ARTHILL dilediği şahısları herhangi bir mazeret göstermeksizin kendine ait mekanlara, satış ve sunum yaptığı mekanlara, müzayedeye, müzayede salonuna sokmama ve kabul etmeme, salon ve online müzayedeler esnasında artırımını görmeme veya reddetme yetkisine sahiptir.
 

Web sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz eser satın alımı ve müzayede online pey-teklif sürme işlemleri için web sitemize üye olmanız gerekmektedir. Diğer platformlar üzerinden katılım ve kayıt işlemleri, o platformun kuralları ve şartları ile yapılır.

 

Alıcı, almış olduğu eser veya eserlerin fiyatı / çekiç fiyatı üzerinden %15 firma komisyonu ile %18 KDV'sini en geç 7 (yedi) gün içinde nakden ödemekle sorumludur. Kredi kartı ile yapılan ödemeler, satış tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde (cuma günü mesai bitimine kadar) yapılmalıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde doğabilecek masraf ve komisyon alıcıya aittir. Diplomatik istisnadan yararlanmak isteyenler, ödeme sırasında mavi kartlarını ibraz etmelidirler. Ödemesi nakden veya kredi kartı ile yapılan eser / eserler alıcıya teslim edilir. Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Ödemelerini çek ile yapanların satın aldıkları eserler, çeklerin tahsil edilmesinden sonra teslim edilir. Satış üzerinden 15 gün geçmesine rağmen teslim alınmayan, vadesi 15 günün üzerindeki çek ile ödemesi yapılan eserler ile ilgili depolama ve sigorta masrafları oluşur ve alıcıya tahakkuk ettirilir ve bu süre zarfında kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde ARTHILL satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını ticari faiz ile, müzayede veya fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. ARTHILL’in sair dava ve talep hakları saklıdır.

ARTHILL'den artırımda bulunup müzayede yolu ile ya da diğer yollar ile satın alım yapmak veya hizmet almak demek bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Müzayede katılımcısının kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından ARTHILL sorumlu değildir.

 

Tüm alıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ESER BAŞVURU ve SATIŞ TALEBİ

ARTHILL’e eser satmak veya ARTHILL müzayedelerinde ve diğer platformlarda eserlerinin satışa sunulmasını talep etmek için;

Eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, eserin ölçüleri ve özellikleri, eserin net çekilmiş fotoğrafları (imza,damga,mühür vs...) gibi detaylar ile

"info@arthillgroup.com" ve "info@arthill.com.tr"

e-mail adreslerine başvurulması gerekmektedir. Eksik fotoğraf ve eksik bilgi ile yapılan başvurular ARTHILL tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme sonrası firma yetkililerimiz temasa geçerek konu ile ilgili randevu oluştururlar.

Uzmanlığımız ve ilgi alanımız dışında kalan eserlerin, arkeolojik / toprak altı / tarihi eserlerin, kültür tabiat varlıklarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki eserlerin, hukuki sebepler ile alımı ve satımı yasak olan eserlerin, menşei / orijini ispat edilemeyen eserlerin başvuru ve satış talepleri kesinlikle reddedilir, gerek görüldüğü takdirde ilgili merci ve makamlara bilgi verilir.

SATICI / ESER SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müzayedelerde, sergilerde, satış ve sunum salonlarında veya diğer platformlarda eserlerinin satılması için ya da ekspertiz, değerleme için ARTHILL’e başvuran eser sahipleri eserlerini “Konsinye Tesellüm Makbuzu” ile ARTHILL’e teslim ederler. Eserin ARTHILL’den geri alınması için bu makbuzun sunulması zorunludur.

 

Kişi sahip olduğu eserlerin / eşyaların / malların vergiden muaf, zati, gayri ticari, ailesine ait veya miras yolu ile intikal etmiş olduğunu ve ticari amaçla vermediğini, ihtiyaca binaen verdiğini kabul ve taahhüt eder. ARTHILL tarafından herhangi bir yolla veya müzayede yolu ile satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijinal olmaması, kusurlu çıkması, orjin / menşei itibariyla beyana uygun olmaması, sonradan menşei ispat edilememesi, hak sahibinin rızası dışında elinden çıkmış olması, hukuki sebepler veya kanunlar ile alım / satımı yasak olması durumlarında hukuki, cezai ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye / mal sahibine aittir. Kurumumuzun bu kişi / kişileri bulma veya bu kişi / kişilere ulaşma yükümlülüğü yoktur. Doğabilecek her türlü ihtilaftan ARTHILL kesinlikle sorumlu tutulamaz.

ARTHILL konsinye bırakılan eserleri dilediği tarihte satışa sunmaya veya sunmamaya, müzayedeye koymamaya, satışını iptal etmeye, satıştan / sergiden / müzayededen geri çekmeye yetkilidir. Müzayede, sergi gibi organizasyonların eser kabulü önceden belirlenen lot sayısı ile sınırlıdır. Satılması ya da müzayedeye konulması için verilen eserler müzayede, satış tarihinden önce hiçbir şekilde geri çekilemez, satışı iptal edemez. Bu durumlarda eser/ mal sahibi şirketimizin uğradığı her türlü zararı ve eserin konsinye tesellüm makbuzundaki değeri kadar meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Eserlerin sigorta değeri konsinye tesellüm makbuzunda yazılan değerdir. Eser sahibi dilerse eserini / eserlerini ARTHILL’de kaldığı süre zarfında kendisi sigorta ettirebilir. Müzayedede satılmamış ve 21 gün içinde geri alınmamış, ya da depolanma, muhafaza edilme, geri alınma süresi geçmiş eserlerin korunması, bakımı ve güvenliği hakkında kesinlikle sorumluluk kabul edilmez. Uzun sürecek depolama ve muhafaza işlemleri için şirketimiz ile temasa geçilerek bu konuda fiyat alınması gerekmektedir.

ARTHILL, müzayede ile ya da diğer yollar ile gerçekleşen satışlarda eser sahibinden %20 (yirmi) eser satış komisyonu / hizmet bedeli alır, bu komisyona eser sahibi ile karşılıklı görüşülerek karar verilen restorasyon, yenileme, çerçeve yapımı vs... gibi masraflar dahil değildir. Müzayede de satılan eserin bedeli gerekli komisyon ve masraflar düştükten sonra en geç 45 gün sonra mal sahibine ödenir. Alıcı tarafından oluşan problemler, geç ödeme veya diğer sebeplerden ARTHILL sorumlu değildir.

 

Müzayedelerde satılması için teslim edilen eserlerin değerini / satılabilir fiyatını eser sahibi belirler ve eseri satılmaz ise eser sahibi %20 satıcı ve %10 alıcı komisyonunu ARTHILL’e ödemek zorundadır.Müzayede yolu ile satışa sunulan eserler için müzayede esnasında eser sahibi veya onun adına kaldırıldığı tespit edilen bayraklar münadi tarafından kabul edilmez ve hiçbir koşulda satılabilir veya üzeri değerler için eser sahibi adına artırım yapılmaz. Eser sahibi veya temsilcisinin yaptığı artırım ile eser satışı eser sahibinin üzerine gerçekleşir ise eser sahibi %20 satıcı ve %10 alıcı komisyonu ile diğer vergi ve resimleri öder. Müzayede dışı yollar ile satışlarda asgari 3 (üç) ay süre ile eserin ARTHILL'e teslim edilmesi / konsinye bırakılması zorunludur. Bu süreden önce eserin geri alınması için eser değerinin %20'si oranında ödeme yapılması zorunludur, aksi halde eser kararlaştırılan tarihten önce kesinlikle iade edilmez.

İleride çıkabilecek veya düzenlenecek yeni kanunlar ile 5846 sayılı kanunun 45.maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kanun uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede /sergide ve diğer platformlarda eserleri satılacak olan eser sahiplerine ARTHILL’in rücu hakkı saklıdır.

ARTHILL satışa sunduğu konsinye eserlerin tanıtımını, pazarlamasını ve sunumunu dilediği yollar ile dilediği platformlar üzerinden dilediği satış yöntemleri ile gerçekleştirir.   

 

Tüm satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page