ESER BAŞVURU ve SATIŞ TALEBİ

ARTHILL’e eser satmak veya ARTHILL müzayedelerinde ve diğer platformlarda eserlerinin satışa sunulmasını talep etmek için;

Eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri, eserin ölçüleri ve özellikleri, eserin net çekilmiş fotoğrafları (imza,damga,mühür vs...) gibi detaylar ile

"info@arthillgroup.com" ve "info@arthill.com.tr"

e-mail adreslerine başvurulması gerekmektedir. Eksik fotoğraf ve eksik bilgi ile yapılan başvurular ARTHILL tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme sonrası firma yetkililerimiz temasa geçerek konu ile ilgili randevu oluştururlar.

Uzmanlığımız ve ilgi alanımız dışında kalan eserlerin, arkeolojik / toprak altı / tarihi eserlerin, kültür tabiat varlıklarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki eserlerin, hukuki sebepler ile alımı ve satımı yasak olan eserlerin, menşei / orijini ispat edilemeyen eserlerin başvuru ve satış talepleri kesinlikle reddedilir, gerek görüldüğü takdirde ilgili merci ve makamlara bilgi verilir.

SATICI / ESER SAHİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müzayedelerde, sergilerde, satış ve sunum salonlarında veya diğer platformlarda eserlerinin satılması için ya da ekspertiz, değerleme için ARTHILL’e başvuran eser sahipleri eserlerini “Konsinye Tesellüm Makbuzu” ile ARTHILL’e teslim ederler. Eserin ARTHILL’den geri alınması için bu makbuzun sunulması zorunludur.

 

Kişi sahip olduğu eserlerin / eşyaların / malların vergiden muaf, zati, gayri ticari, ailesine ait veya miras yolu ile intikal etmiş olduğunu ve ticari amaçla vermediğini, ihtiyaca binaen verdiğini kabul ve taahhüt eder. ARTHILL tarafından herhangi bir yolla veya müzayede yolu ile satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijinal olmaması, kusurlu çıkması, orjin / menşei itibariyla beyana uygun olmaması, sonradan menşei ispat edilememesi, hak sahibinin rızası dışında elinden çıkmış olması, hukuki sebepler veya kanunlar ile alım / satımı yasak olması durumlarında hukuki, cezai ve mali sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye / mal sahibine aittir. Kurumumuzun bu kişi / kişileri bulma veya bu kişi / kişilere ulaşma yükümlülüğü yoktur. Doğabilecek her türlü ihtilaftan ARTHILL kesinlikle sorumlu tutulamaz.

ARTHILL konsinye bırakılan eserleri dilediği tarihte satışa sunmaya veya sunmamaya, müzayedeye koymamaya, satışını iptal etmeye, satıştan / sergiden / müzayededen geri çekmeye yetkilidir. Müzayede, sergi gibi organizasyonların eser kabulü önceden belirlenen lot sayısı ile sınırlıdır. Satılması ya da müzayedeye konulması için verilen eserler müzayede, satış tarihinden önce hiçbir şekilde geri çekilemez, satışı iptal edemez. Bu durumlarda eser/ mal sahibi şirketimizin uğradığı her türlü zararı ve eserin konsinye tesellüm makbuzundaki değeri kadar meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Eserlerin sigorta değeri konsinye tesellüm makbuzunda yazılan değerdir. Eser sahibi dilerse eserini / eserlerini ARTHILL’de kaldığı süre zarfında kendisi sigorta ettirebilir. Müzayedede satılmamış ve 21 gün içinde geri alınmamış, ya da depolanma, muhafaza edilme, geri alınma süresi geçmiş eserlerin korunması, bakımı ve güvenliği hakkında kesinlikle sorumluluk kabul edilmez. Uzun sürecek depolama ve muhafaza işlemleri için şirketimiz ile temasa geçilerek bu konuda fiyat alınması gerekmektedir.

ARTHILL, müzayede ile ya da diğer yollar ile gerçekleşen satışlarda eser sahibinden %20 (yirmi) eser satış komisyonu / hizmet bedeli alır, bu komisyona eser sahibi ile karşılıklı görüşülerek karar verilen restorasyon, yenileme, çerçeve yapımı vs... gibi masraflar dahil değildir. Müzayede de satılan eserin bedeli gerekli komisyon ve masraflar düştükten sonra en geç 45 gün sonra mal sahibine ödenir. Alıcı tarafından oluşan problemler, geç ödeme veya diğer sebeplerden ARTHILL sorumlu değildir.

 

Müzayedelerde satılması için teslim edilen eserlerin değerini / satılabilir fiyatını eser sahibi belirler ve eseri satılmaz ise eser sahibi %20 satıcı ve %10 alıcı komisyonunu ARTHILL’e ödemek zorundadır.Müzayede yolu ile satışa sunulan eserler için müzayede esnasında eser sahibi veya onun adına kaldırıldığı tespit edilen bayraklar münadi tarafından kabul edilmez ve hiçbir koşulda satılabilir veya üzeri değerler için eser sahibi adına artırım yapılmaz. Eser sahibi veya temsilcisinin yaptığı artırım ile eser satışı eser sahibinin üzerine gerçekleşir ise eser sahibi %20 satıcı ve %10 alıcı komisyonu ile diğer vergi ve resimleri öder. Müzayede dışı yollar ile satışlarda asgari 3 (üç) ay süre ile eserin ARTHILL'e teslim edilmesi / konsinye bırakılması zorunludur. Bu süreden önce eserin geri alınması için eser değerinin %20'si oranında ödeme yapılması zorunludur, aksi halde eser kararlaştırılan tarihten önce kesinlikle iade edilmez.

İleride çıkabilecek veya düzenlenecek yeni kanunlar ile 5846 sayılı kanunun 45.maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kanun uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gerekli paylar ile ilgili olarak müzayedede /sergide ve diğer platformlarda eserleri satılacak olan eser sahiplerine ARTHILL’in rücu hakkı saklıdır.

ARTHILL satışa sunduğu konsinye eserlerin tanıtımını, pazarlamasını ve sunumunu dilediği yollar ile dilediği platformlar üzerinden dilediği satış yöntemleri ile gerçekleştirir.   

 

Tüm satıcılar peşinen bu yükümlülükleri kabul ederler. Doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.