TÜRKİYE'DE MÜZECİLİĞİN KISA TARİHİ

İstanbul’un fethinden sonra cephane deposu olarak kullanılan “Aya İrini Kilisesi”nde çeşitli silahlar, savaş ganimetleri ve kutsal eşyalar toplanmaya başlanmış ve 1730 yılında gerçekleştirilen onarımın ardından eserler “Darü’l-Esliha” adıyla ilk kez sergilenmiştir. Yabancı gezginlerin izin alarak görebildikleri bu sergi halka açık olmadığından bir müze olarak değerlendirilemez. Müzenin bir kurum olarak ortaya çıkmasına yönelik ilk adım, Tophane-i Amire müşiri Ahmet Fethi Paşa tarafından “Darü’l-Esliha Koleksiyonu”nun zenginleştirilmesi, sınıflama yapılarak iki ana bölüme ayrılması ve Fransız arkeolog Albert Dumont tarafından kataloğunun hazırlanması için görevlendirilmesidir. Daha sonra Sadrazam Ali Paşa bu yapılanan kurumu yeniden düzenletmiş ve adını 1869 yılında "Müze-i Humayun" olarak değiştirmiştir. Zengin tarihî ve kültürel mirasımızı korumayı hedefleyen, 19. yüzyılın Batılılaşma çabalarının göstergesi olan müzelerin çağdaş bir kurum olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 1869 yılında ‘Müze-i Hümayun’ yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk gelmektedir. Daha sonra eserlerin Müze-i Humayun’a sığmaması sebebi ile Abdülatif Suphi Paşa tarafından arkeolojik eserlerin Çinili Köşk’e taşınıp yeni müze açılması önerilmiştir. 1880 tarihinde açılan bu mekan Aya İrini’de oluşturulan koleksiyonun gerçek anlamda müzeye dönüştüğü yer olmuştur.

1881 yılında Çinili Köşk’teki müzeye müdür olarak atanan “Osman Hamdi Bey”le birlikte Osmanlı Müzeciliği’nde önemli ilerlemelerin gerçekleşeceği yeni bir dönem başlamıştır. 1891’de Müze-i Humayun adıyla ziyarete açılan günümüzde ise İstanbul Arkeoloji Müzesi  olarak bilinen müzeye 1903 ve 1907 yıllarında ek binalar yapılmış ve Osmanlı’da modern müzecilik anlayışı başlamıştır. Ayrıca Osman Hamdi Bey öncülüğünde hem Anadolu’daki kazıları takip etmek, hem de yurt dışına eser kaçırılmasını önlemek için 1884’te yeni "Asar-ı Atika Nizamnamesi"nin çıkarılması da önemli bir gelişme olmuştur.

Osmanlı’da müzecilik faaliyetleri dışında hem padişahların hem de üst düzey yöneticilerin çabalarıyla ilk sergilerin düzenlenmesi de ayrı bir öneme sahiptir. Örneğin 1863’te Sultan Abdülaziz tarafından açılışı yapılan İstanbul’daki fuarda (Sergi-i Umumi-i Osmani) çeşitli resimler, fotoğraflar, baskılar ve el yazma kitaplar sergilenmiştir. Yine Sultan Abdülaziz döneminde halka açılan ilk resim sergisi Şeker Ahmed Paşa’nın öncülüğünde çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 1873 yılında gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün öncülüğünde pek çok önemli girişim gerçekleşmiş, koruma altına alınmak istenen Ayasofya, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Kariye Camii, Fethiye Camii Bursa’da Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi, Konya’da Mevlana Dergahı gibi önemli yapılar müzeye çevrilmiş, kültürel mirasın araştırılması için kazılar başlatılmış, tarihi eserlerin koruma altına alınmasına ilişkin yeni yasalar çıkarılmış ve “MÜZECİLİK” artık ayrı bir bilim dalı olarak önemsenmiştir. Türkiye’de çağdaş müzeciliğin gelişmesi açısından önemli bir gelişme de 1950’li yıllarda UNESCO ve ICOM’a (Uluslararası Müzeler Konseyi) üye olunmasıdır.

TÜRKİYE'DE ÖZEL MÜZECİLİĞİN BAŞLANGICI

Türkiye’de özel müzeciliğin başlangıcı 1960’da “The International Counsil of Museums / ICOM”un koruyucu azalığına seçilen “Hüseyin KOCABAŞ” tarafından 1918’de toplanmaya başlanan “KOCABAŞ KOLEKSİYONU”nun özel müze statüsü kazanması iledir.

Bu müzenin ziyaretçi defterinde dönemin Metropolitan Müzesi Müdürü Thomas Hoving şöyle bir yazıya imza atmıştır; Dünya üzerinde Metropolitan’a en ciddi rakip...

Bu koleksiyonun büyük bölümü şu anda “İstanbul Sadberk Hanım Müzesi”nde sergilenmekte ve müze 1988’de “EUROPA NOSTRA” ödülüne layık görülmüştür.

Kuşkusuz Türkiye'de koleksiyonculuğun ve günümüzdeki özel müzeciliğin temelleri "UNESCO" tarafından 20.Yüzyılda dünyadaki en iyi koleksiyon olarak kabul edilen "KOCABAŞ KOLEKSİYONU" ve Türkiye'nin ilk özel müzesi “KOCABAŞ MÜZESİ” ile atılmıştır.

ARTHILL MÜZECİLİK KOLEKSİYONCULUK KYM. LTD. ŞTİ.

Ana Faaliyet Kodu ve Adı / NACE:

910201 - MÜZELERİN FAALİYETLERİ

MERSİS : 0085-0925-5950-0001

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 190721-5

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Sıra No: 74957

VİZYON ve MİSYON

1918'den beri; Kuşaklardır devam eden koleksiyonculuk ve müzecilik deneyiminin altyapı ve tecrübesi, bilgi ve birikimi ile temelleri atılmış olan Türkiye'nin kendi alanındaki ilk ve tek kurumsal firması “ARTHILL MÜZECİLİK & KOLEKSİYONCULUK”  müzeciliğin ve koleksiyonculuğun gelişmesi için profesyonel anlamda, yurdumuzun milli değerlerinin ve zengin kültürel mirasının korunması adına yurtiçinde ve yurtdışında kamu adına, resmi veya gayri resmi gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, müzelere, özel müzelere, vakıflara, üniversitelere, müesseselere, hususi şahıslara ve koleksiyonculara kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermekte, gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları için T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Özel Müzeler yönetmeliğine uygun interaktif ve profesyonel müzecilik hizmetleri sunmakla birlikte, kültür müessesesi haline getirilen müzeler kurulmasında, proje aşamasından işletme aşamasına (A’dan Z’ye) her türlü hizmeti vermekte ve çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Günümüzde müzeler beş farklı yapı altında toplanmaktadır; Resmi Müzeler, Vakıf Müzeleri, Şahıs Müzeleri, Kurum Müzeleri, Üniversite Müzeleri. Bu farklı yapılarda, işleyen ve devamlılık teşkil eden bir sistem oluşturmak için ortak hareket birliği oluşturmak, eserlerin kronolojik olarak sergilenmesi ve uygulamalar konusunda mutabakat sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda "ARTHILL MÜZECİLİK & KOLEKSİYONCULUK" Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kent Müzesi, Tematik Özel Konu(lar) Müzesi, Lokal Tarih Müzesi, Diaromik Tanıtım Müzesi, Eko Müze gibi farklı profesyonellik ve işleyiş gerektiren müzeler ile koleksiyonlar için kurulum, genel ve kapsamlı müzecilik ve koleksiyonculuk hizmetleri vermektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • MÜZE KURULUMU

 • MÜZE ve KOLEKSİYON OLUŞTURMA, GELİŞTİRME, YÖNETİMİ

 • TC KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MÜZELER ve ÖZEL MÜZELER YÖNETMELİĞİ UYGUNLUK YÖNETİMİ ve SÜREÇ TAKİBİ

 • KURULUM ve İŞLEVLENDİRME PROJELENDİRMELERİ

 • ÜCRETSİZ/MALİYETSİZ MÜZE KURULUMU ve KOLEKSİYON OLUŞTURMA / Özel hak ve imtiyazlardan yararlanılarak

 • MÜZE ve MEKANLARIN TASARIM, DEKORASYON ve UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ

 • ESER TAKİBİ ve TEMİNİ / Mevcut koleksiyonun noksanlarının belirlenerek yurtiçinden ve yurt dışından

 • ÖZEL KOLEKSİYONLAR OLUŞTURMAK / Amaç, konu ve faaliyete göre özel, tematik, incelenebilir ve geliştirilebilir koleksiyonları yurtiçi ve yurt dışından temin etmek

 • KOLEKSİYONLARIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ ve YÖNETİMİ

 • KRONOLOJİK DİZİLİM ve ÖZEL SEKSİYON AYRIMLARI

 • ESERLERİN NAKLİYE ve DEPOLAMASI / LOJİSTİK HİZMETLERİ

 • KRONOLOJİK/TEMATİK TEŞHİR ve TANZİM

 • KURUMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME / AR-GE ÇALIŞMALARI

 • ANALİZLER, STRATEJİ ve PLAN OLUŞTURMA

 • KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

 • BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER / PAZARLAMA, REKLAM ve TANITIM

 • İNTERNET SİTELERİ ve ONLINE PLATFORMLAR KURULMASI 

 • YAYINCILIK / Kitap, Katalog, Tanıtım Kitapçığı, Kaynak Kitap, Araştırma, Kültür ve Sanat Yayınları

 • PRESTİJ ve TANITIM ETKİNLİKLERİ / Ulusal ve uluslararası müze ve müzecilik örgütleriyle (ICOM/ICOME vb.) organik bağlar kurulması

 • EKSPERTİZ ve DEĞERLEME, BİLİRKİŞİLİK

 • UZMAN RAPORLARI ve SERTİFİKALANDIRMA

 • ENVANTER ve KATALOGLAMA

 • ARŞİVLEME ve DEPOLAMA /  Belli kriter ve kıstaslara göre, koruma şartları oluşturularak ilmi araştırmalara imkan verecek şekilde

 • RESTORASYON ATÖLYESİ OLUŞTURULMASI Yönetmelik gereği olması zorunlu

 • KÜTÜPHANE KURULMASIİsteğe bağlı lokal tarih, faaliyet konusu ile ilgili ya da genel amaçlı

 • FUAYE ALANLARININ OLUŞTURULMASI Konferans, ek sergi ve toplantılar için 

 • YENİLEME, RESTORASYON ve RENOVASYON HİZMETLERİ 

ADIM ADIM MÜZE KURULUMU

PLANLAMA

Kurumsal statü belirleme / Hedefleri belirleme / Konsept oluşturma / Mimari tasarım / Bütçelendirme 

KONSEPT ve İÇERİK BELİRLEME / GELİŞTİRME
Yazılı ve görsel kaynakları derleme / Arşiv taraması / Metin yazımı

KÜRATORYAL ÇALIŞMA / KOLEKSİYON GELİŞTİRME ve YÖNETİMİ

Koleksiyon Oluşturma ve geliştirme / Envanter Hazırlama, Kataloglama / Konservasyon işleri kontrol ve planlama

Depo ve arşiv planlaması / Koruma ve Bakım / Koleksiyon yönetim politikası

MEKAN TASARIMI / SERGİLEME TASARIMI ve GELİŞTİRME / ÜRETİM ve KURULUM
Konsept / Ön araştırma / Koleksiyon seçimi / Sergi metinleri yazımı / Özel tasarım enstelasyonlar / Üç boyutlu uygulamalar / Tasarım ve Üretim
TASARIM / TANITIM / LANSMAN

Sergi tasarımı, sergileme ve grafik tasarımların bütünü / Sergi kurulumu

Tanıtım filmi / Kitap, broşür ve benzeri kurum yayınları / Reklam, tanıtım planlama

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn - Gri Çember
 • YouTube

Bu sitede yer alan hiçbir görsel ve yazılı malzeme ARTHILL MÜZECİLİK KOLEKSİYONCULUK KYM. LTD. ŞTİ. ve Hüseyin KOCABAŞ'ın yazılı izni olmadan kopyalanamaz, basılı ve/veya elektronik ortamda yayınlanamaz, dağıtılamaz.

© Copyright ARTHILL MUSEOLOGY & COLLECTING JWL. LTD & THE KOCABAS MUSEUM & COLLECTION since 1918